Wierzyciel

Kancelaria wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądowych.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 770 z późn. zm), komornikowi powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  4. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  5. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik wykonuje ponadto następujące czynności:

  • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.